קראו את תוכן התעודה ומלאו את הטופס!

הפעלת תעודת אחריות

חשוב! עם הרכישה יש למלא את הפרטים מטה ולשלוח את הטופס.

היקף אחריות:

האחריות תינתן לרוכש הראשון/המקורי של האופניים ו/או לרוכש החוקי ממנו במהלך תקופת האחריות (ולמשך יתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה המקורית של הרוכש הראשון) וזאת על הסוללה, המנוע, מערכת החשמל והשילדה של האופניים הנרכשים אשר נמצאו פגומים ו/או נמצא בהם ליקוי בייצור, ובכפוף להתקיים התנאים הבאים:

הרוכש הראשון/המקורי, מילא על גבי ספח תעודת האחריות הרצ"ב (להלן:"הספח") בבהירות ובאופן מלא את פרטיו האישיים ואת כל פרטי הרכישה בנקודת ובמועד הרכישה והמציא את הספח בתוך לא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הרכישה. במקרה בו הטוען לאחריות הוא הרוכש מאת הרוכש הראשון, מותנית האחריות בהצגת עותק חשבונית הרכישה וכן תעודת האחריות המקורית של הרוכש הראשון.

האחריות מוגבלת לתיקון ו/או החלפת החלק הפגום באופניים לפי שיקול דעתו הבלעדי של היצרן וזאת למשך שנה אחת ממועד רכישת האופניים.הוחלף חלק בתקופת האחריות, פוקעת האחריות בגין אותו חלק שהוחלף.

החרגת אחריות

למרות האמור לעיל,האחריות לא חלה ולא תינתן אחריות לאופניים ו/או לכל חלק מחלקיו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 1. הנזק ו/או הליקוי באופניים ו/או לחלק מחלקיו נגרם עקב שימוש בלתי נכון ו/או בלתי זהיר ו/או רשלני ו/או בניגוד להוראות היצרן.
 2. לא ניתנו טיפול ותחזוקה שוטפים ונכונים ו/או חלה הזנחה או רשלנות באחזקה והשימוש השוטפים.
 3. הסוללה הוטענה בניגוד להנחיות היצרן ו/או תוך שימוש במקור מתח בלתי תקני או לא יציב.
 4. הליקוי נגרם כתוצאה מחשיפה ממושכת למים ו/או נעשה שימוש במים בלחץ גבוהה לניקוי האופניים.
 5. יודגש כי האחריות איננה מכסה נזק לחישורי הגלגלים ("שפיצים"), לחישוקי הגלגל והצמיג.
 6. נעשה באופניים שימוש למטרות שהאופניים ו/או באיזה מחלקיו, לא יועדו להן כגון: קפיצות,העמסת מטען במשקל גבוהה, קפיצות,תחרויות,נסיעה בשטח חולי ו/או הררי וכדו'.
 7. נעשה שימוש באופניים או באיזה מחלקיו בניגוד להוראות החוק.
 8. הליקוי ו/או הפגם אירעו עקב תאונה, חבלה במתכוון ו/או במזיד ובין שלא במתכוון ו/או במזיד,נפילה, פגיעה חיצונית שנגרמה ממכה מיכאנית, מגע עם חומרים כימיים או חום בלתי סביר וכיוצ"ב.
 9. בוצעו תיקון ו/או החלפה ו/או תוספות ו/או כל שינוי באופניים ו/או באיזה מחלקיו שלא על ידי היצרן.
 10. הרוכב ו/או המשתמש באופניים הינו למטה מגיל 14.

הובלה והחזרת מוצרים

השירות יינתן במשרדי קיו-בי אופני איכות ו/או באחת מנקודות השירות. הובלת המוצר לנקודת השירות וממנו, תבוצע ע"י הרוכש ועל חשבונו.

החזרת מוצרים אפשרית אך ורק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

המוצר הוחזר באריזתו המקורית כפי שנמסרה לו, בתוך לא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הרכישה. הוחזר המוצר בתוך 14 ימים יהא הרוכש זכאי לזיכוי כספי מנקודת האספקה. הוחזר המוצר לאחר תום 48 שעות יהא הרוכש זכאי להחזר כספי.

 1.  לא נעשה כל שימוש במוצר ולא חובר המוצר לחשמל.
 2.  הוצגו חשבונית המכירה ותעודת האחריות המקוריות.

לקוח/ה נכבד/ה,

על מנת שתחול אחריות על המוצר אשר רכשת עליך בין היתר למלא על גבי הספח שלהלן את כל הפרטים הבאים באופן ברור ומלא ולשלוח אותו מיד עם רכישת המוצר.

לחילופין, ניתן לשלוח את הטופס המלא בדואר רשום, ל:

קיו-בי,אופני איכות, ת"ד 2531 אבן יהודה 40500

– לחצו לקריאת המדריך לשימוש נכון באופניים –

– תעודת אחריות להדפסה –

טופס פרטים


מלאו את כל הפרטים מטה על מנת להפעיל את תעודת האחריות. יש לשמור את החשבונית המקורית. בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל - contact@qbicycle.co.il.

שימו לב - על מנת שתחול האחריות, יש למלא תאריך מדויק של רכישה כפי שמופיע בקבלה.

TOP